Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERINGEN ENZ.

zielen dier helden, die in 't midden dervervol,, gingen, jaa op 't moordfchavot nog met v:rachting op hunne Dwingelanden nederzien , en ,, hun toevoeren:,, wy zullen ons niet voor u noch voor uwen afgod nederbtugen." ,, Helden des vaderlands! kloekmoedige voor,, ,, Itanders van het dierbaarlre gefchenk der Godheid! laat ook dit uwe taal zyn. Onze ,, God , dien wy eeren , is machtig ons te

verlosfen en hy zal ons verlosfen. ,, 't Is waar, uwe kloekmoedige taal, uwe ,, cordaatheid heeft even min vat op'tverftokte hart uwer kleine Dwingelanden, als op ,, ,, dat van den grooten Nebucadnezar. Zydoen ,, den oven hunner grimmigheid, even als hy, ,, ,, zevenmaal heeter ftooken, om dus, ware ,, het mogelyk, uw (tof te vernietigen; doch ,, ,, vreest niets, (leunt op de rechtvaardigheid uwer zaak, op de grootheid van uwen pligt; ,, ,, hy die een haak ligt in den neus der Dwïn,, gelanden, hy wiens Engel de moedige jonge ,, ,, helden in het midden des vuurs befchermde, „ „ zal vroeger of laater uw redder zyn!"

De jonge helden worden op 't bevel van den tyran in de armen van de verfchriklykfte pyniging geworpen, — hun redder leeft, ■—, de „ dood deinst verfchrikt teru^, en verzadigt zich met het bloed hunner beulen, — de tyran zier. ,, en fiddert, belyd zyne misdaad, juicht de ,, rechtvaardigheid der drie helden toe en bekroont hunne onfchuld en heldenmoed; hoe veelgroo-

»> ter

Sluiten