Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 PREDICATIE VAN EENEN K. WA AKER.

is er, die onder die milde gefchenken de Vryheid niet op de eerfte plaats ranglchikt ?

Die Vryheid is de zalige dochter van den Almachtigen, welke hy byde fchepping van 't Heelal aan den mensch verbond, toen hy hem tot een Heer over al het gefchapene ftelde , hem geenen Heer deed eerbiedigen dan zynen formeerder, en van hem geene flaaffche vrees, maar kinderlyke liefde en eerbied vorderde.

Het is dus eene ftoffe den aandagt der Engelen waardig.

De wyze je sus maakt in onzen afgeleezen text, met weinige woorden , de volmaaktfte fchilderye van eenen in hoog gezag geftelden booswigt, eenen rechter, die het recht verwoest, die de flem der klagende en fmeekende onfchuld befpot, bet eisfehen van ontroofde voorrechten voor misdaaiig houd, en zyn alles floopend gezag op bloed en traanën vestigt. Zulk een is het monfter, dat God niet vreest noch mensch ontziet.

Zulk een, die het recht verkeert, het zy in de "vierfchaar, het zy in de raadkamer, heeft geen den minften indruk, dat hy die plaats bekleed, uit naam, gezag en macht des Volks; hy waant zich gebooren , om te heerfchen, en vermeet zich te zeggen , dat hy aan niemand dan aan God rekenfchap" zyner daaden fchuldig zy; dan zulk een dwingeland loochent dit laatfte met de daad, hy vreest dien God niet, die hem beveelt, rechtte doen tusfehen den man en zynen naasten , Ay vreest ctierrGod niet, die hem verbied% de ftaatkundigs en Burgerlyke Vryheid te kwetfen, in tegendeel,

dit

Sluiten