Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN ARLANDER-VEEN. =7

kleed, de fteunpylaar des Vaderlands, het roer van Staat, de handhaaver der Vryheid, de befchermer des welvaarts , en het orakel zyner medeburgefen zy, de Natie, welke die magt, die,by bekleed , eifelyk aan zyn nakroost opdraagt, toont noch haare eigene waardigheid, noch die van haaren eerften burger te kennen noch te waardeereu. Zy beleedigt daardoor zich zelve, en haaren waardigen ftaatsbedienaar; niet kunnende weeten, of zyn opvolger met die zelve groote hoedanigheden zal opgeluisterd wezen , betoont zy, door het opdraagen van zulk eenen allergewigtigften post aan een nog onbekend weezen, dat zy haare voortref!ykfte belangen niet kent, en dat zy even Blin geveel heeft van de fchitierende waarde en de blinkende verdienden van haaren eerften burger, dewyl zy de drukking van zyne voortrefiyke en bykans onnavolgbaare voetftappen ligt vaardig toevertrouwt aan een by haar ten eenemaal onbekend of ten minften, naar geest- en lichaams-vermoogens nog onbekend, fterveling.

En hoe veel verliest die ftaatsman van zyne waarde, wanneer hy deeze onbezonnen en lafhartige aanbieding des Volks aanneemt! dan zeker betoont hy, even zoo min als de blinde misleide Natie, derzelver Palladium te kennen of te waardeeren! dan betoont hy, dat alle zyne poogingen tot handhaaving der Vryheid en der duurde Volksbelangen haaren oorfprong niet veifshuldigd zyn aan een gevoel van verpfgting, aan de liefde voor zyn Vaderland en zyne medeburgeren , maar aan eene verkeerd geplaatfte- heerschzugt, aan een laag zelfs belang; en

word

Sluiten