is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vierde B"e d r y ï.

97

Frits.

Neen, Heer Pastoor! Deeze betovering'is alleen

de liefde eigen. Nu blyfc my nog ééne bede

overig. Breng my by den Baron van Wildenhain, en bezorg my, indien het zyn kan, een gefprek

van weinige minuuten met hem onder

vier oogen ; ik wil hem bedanken voor zyne groot, moedigheid ; maar 'als 'er menfchen by hem zyn, dan ben ik wat bedeesd, dan fpreek ik zo niet van harte.

Prediker. Volg my! (zy gaan beiden keen.)

VYFDE TOONEEL.

(Een kamer op het Slot.)

De Overste, ep een ftoel zittende en een pyp rookende. Amalia by hem flaande en in gefprek zynde. De G r a a f op een Sofa, nu eens een fnuifje neemende , dan weder aan zyn reukflesje riekende»

Overste. Neen , neen, myn kind! laat dat liaan! Tegen den avond, als het koel wordt, zullen wy mogelyls zelf een wandeling derwaards doen.

Amalia. Maar weldoen is zo aangenaam; waarom zal vnéri I. Deel. G das