is toegevoegd aan je favorieten.

De wildeman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 DE WILDE-MAN.

de van het hol, en zag Azeb nedergeknield voor een voorwerp, het welk ik niet kon onderfcheiden. Na eenige oogenblikken ftilte, hoorde ik Azeb fpreeken. Er verfpreidde zich eene ziddering door alle mijne leden op het hooren der verwonderende woorden, die uit zijnen mond vloeiden. Die woorden waren, in den ftaat, waar in ik mij bevond , van te veel aanbelang voor mij cm niet diep in mijn geheugen geprent te blijven. Zie hier dezelve:

„ Indien gij aanweezig zijt, indien gij mij „ hoort, wie gij ook zijn moogt, Ofchepper „ der natuur! Gij, wien de Christenen aan„ bidden, onder den naam van den gekruis„ ten God, en de Wilden onder dien van „ Oromadon, hoor mij, en leer mij u ken-

nen. De zon verleevendigt mijne leden „ door haare weldaadige warmte : de aarde „ brengt in overvloed vrugten voort: alle „ weezens, die mij omringen, ftrekken mij ,. tot nut, en ik durf, zonder hoogmoedig te „ zijn, mij zeiven als het oogmerk der „ fchepping aanmerken. Gij zijt ! Mijn „ hart vervuld met eerbied voor uwe grootheid