is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den waare aart van het patriotismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jf.B. V.HOOFDST. MONARCHIE. Hf

overen, met geweld winnen. In America konden en moesten zij haar op eene vreedzaame wijze, door gcpasten arbeid en verftandige inrigtingen verwerven.

Men miskent de zaak der vrijheid en miskent de Americaanen, wanneer men gelooft, dat zij zich door hunnen oorlog met Engeland, in den waaren zin des woords, eerst vrij gemaakt hebben. Door den oorlog heeft nog geen volk SSicft daadlijk vrij gemaikt. Maar de Americaanen waren vrij geworden, zonfler dat Engeland in zijne trotfche, binnen zijn eiland beflootene, (injïdzire) beperktheid zulks gemerkt had. Zij hadden hunne eigene belangen leeren kennen. Zij hadden leeren inzien, dat zij niet méér noodig hadden geregeerd U worden. Het ganfche volk was tut dien hoogen graad van gezond menfchenverftand gekomen , dat het zichzelf door ondervinding en nadenken overtuigd had, dat de regeering, welke zij noodig hadden, niets ware, dan een opzigt over de algemeene belangen. Voor zulk een volk was elke Mpnarchaale regeering. al ware ook een c a é s A r of f r e d é r i k hun koning geweest, waare gewelddaadighcid. Want wat hadden deze cr.kclcn hun kunnen baaten?

P a Zij