Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£

TYD PERS

Nar: m verdeet.igd tegen ver-ierlei befchuldifci"ge»

( l

1

26 GESCHIEDENIS der HERVORMDE

„ menigmaal zy gefchiedde,-even zoo veele • „ heilig fchennisjen waren; nademaal van de . „ verdienftcn en zuiverheid der bedienaaren ,, derzelver kragt afhing:"' (V).

t. Dat de Mis niets bvdroeg tot zatte* „ heid des Menfchen, waarom men er geen » de minfls Prys op te ftellen, noch dezel;) ve waarteneemen, hadt:1'

, Dat de Mensch alken door 'het Geloof

gerechtvaardigd en zalig wordt:" (xj.

I Daf de waare Kerk niet onder de „ Roomfche belyders maar onder de zif„ nen, te zoeken ware:" (y)..

„ Dat de Kerken plaatzen van Afgoden „ waren. ' (V). Jt> }

t H5 3? ligt tc beöordeelen , dat zulke Leerltellmgen, by de Roomfche Kerk ten dien tyde, allerleije haatelyke naamen moesten draagcn, en de laster, meermaalen tot haaren dienst gereed, den Leeraar zeiven op het afzigtlykfte, moest bezwadderen; maar. het is te verwonderen, dat men haar hooglykst verdagt getuigenis, hem aangaande,

Cv) Sacramenta esfe nominanda Polhtiones; ex merins et ianauate ministrorum vimitem facramentis ac cedere. d 1 r«rcx^fiNS, ibid. u S(J£H drukt dit int door profanations, en dependoit de la fainté des Misstres, ibid.

(w) BRANDT, Hadz. 17. die ricxse N.5 , ibid. VEN MA, MILLOT, ibid.

( x) w. goèree, ibid.

(y) DIERrcXSPNS, le sueur, ibid.

<z) Dezelfden: de eerfte, Lupamria Ecclefias Dei *le repmanda : de laatfte, Lieux de Proftimtion, ibid, Jm dat ze door Afgodery ontheiligd waren. Ook

iet gevoelen van p. de bruis.

Sluiten