is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der hervormde kerke te Antwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)

KERKE te ANTWERPEN. ui Deken van St. Gudula te Brze$ë/,*J- tf«

d. , VIGLIUS van zuiciiem, Voorzitter van St. Bavo te Gendt en van het H. Concilie, j. u. d., en michaël BRUiTius, Deken van St. Pieter ^ te Leuven-, als mede Hoogleeraar in 't Kerkelyk Recht aldaar; doch welke laatfte, na zyn kort daarop volgend overlyden, door pet.r.us curtius, Doctor in de Godgeleerdheid, werdt opgevolgd. ^ De Bisfehop van Atrecht. ontving welhaast van den Paus den Rooden Hoed; terwyl hem ook door den Koning het Aartsbisdom van Mechelen, dat het voornaamfte geworden was, toegelegd, cn nigrius tot Bisfehop van Antwerpen beftemd werdt. — Men behoeft geen fchrander doorzigt te hebben, om te ontdekken, hoe geweldig deez' heerschzugtige Kardinaal het gansch beftuur naar zich trok, en den tempel der Nederlandfche vryheid, met veele arbeiders, die van zynen wenk vlogen, onder het fchoon voorwendzel van de eere Gods te verdedigen, in de daad ondermynde. Door zyner, invloed wist hy ook te bewerken, dat. by de Vredesonderhandelingen te Chateau, in Camlref;;, tusfehen de Koningen vai Spanje en Frankryk, ook bedektlyk ge handeld werdt, hoe men, door de gan fche Christenheid, de (zoogenoemde) Ket teryen het best zoude uitroeijen. Tb wist, dat zyn vermogen met dat de Roomfchen Stoels moest aanwasfen, ei daarom was hy niet weinig yverig tege;

a

tt

tydperk.

By den i vrede . van Cha_ teau,

worde ■gehsn' deld over 5 de nit-

roeijing 1 der ge1 zuiveri-