Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERKE te ANTWERPEN. 231

efl vyf anderen deedt ophangen. Nu was het gemeen woedend tegen de Waardgelders, welken zy voor Paapen-knegten icholden, waar-in de Regeering verphgt was te voorzien. Het doet my leed, zulke fchandelyke bedryven der Hervormden te moeten aan den dag leggen; doch iedere gezindheid heeft haar graauw, gelyk de beste wyn zynen droesfem.

Uit Spanje kwamen thans de allerverontrustendfte tydingen: dat het maar al te waar was, dat de Koning het voorneemen hadt, om met een leger in de Nederlanden te komen, om de_ Kerkfchenm* te wreeken, en de oproengen te verftoorcn; terwyl de Landvoogdes ten oogmerke hadt, zich, by voorraad, dooi heimlyk verftand, van eenige fterke plaat fen te verzekeren. Dit alles bragt di Protestanten, inzonderheid de Hervormden in de grootfte verlegenheid, en was d oorzaak, dat zy zich met de Lutherfchen .relvk de nood, meermaalen, in de vei deediging eener gemeene zaak, vyandei tot vrienden maakt, verëenigden, om eei gemmenlyk fmeekfchrift aan den Komn te ontwerpen, om zyne vergiffenis, z niet door kracht van welgepaste redenen ten minfte door die van 't goud, t verwerven. Doch alvoorens vonden z goed, om nogmaals, ten gevalle van de nieuwen Gouverneur- Stadhouder , mzói derheid vernieuwing der zekerheids-^ van <u Juguaus, en bevestiging va het verdrag, den aden van September nu P 4 Orai

IIL

tydperk.

De Gemeenteverëenigt zich met dé Lutherfchen-,om een . fmeekfchrift' by den ! Koning , inteleve»ren.

>

t

1

T ~>

) >

e

y

II l'e11 % {-

Sluiten