Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Hiflorifehe Proeven over Indiën.

cn den P. Saint- Eftevan; Misfionaris, met twaalf Grenadiers. De Indiaanfche Monarch verbondc zich tot het betaalen van vyf lak Koüpeés (een millioen en tweemaal honderd duizend livres) en Troupen te bezorgen om Triehenapali te belegeren. Doch deeze laatfte onderhandeling hadt geen beter uitwerking, dan de voorgaanden Q>). Ein. delyk was het grof gefchut aangekoomen ; men begon de itad te befchieten, en men hadt zelfs eene vry groote bres gemaakt, 'wanneer de belegerden, op het aandryven der Engelfchen, beflöoten, om eenen algemeenen uitval te doen: zy deeden dien den 9. Augustus, 's morgens zeer vroeg. Een groot Corps paerdevolk, onderftcund door pen groot getal Cipajers en Coleris , verfcheen eensklaps voor ons leger, terwylvyftig van hunne Opperhoofden met losfen

teu-

(V) Het eenige voordeel, dat wy van die onderhandel mge hadden, beftont in eens fomme van vyftig duizend Roupies, welken de Koning van Tanjaour zondt op rekening van de vyf laks, en waar mede men een gedeelte van de Leening der Soldaaten betaalde. Ondertusfchen waöeti de Gyzetaars flagtöffers van deeze fojertelyke brcuke. V\ ant de Koning liet hen naaorw opfluiten , en zy wie»den niet dan op 't verzoek der Engelfchen in 't ver Volg óntflagép; De Hr Kenr.edy keerde uit zyne gevangenis te rug, mtt verlies Van byna zyn gantfche gezigt.

(c) Zy hadden de oogen hunner pierden bewonden, op dat die dieren niet mogien fchrikken vnnr het licht van onze vuurroers. Ten andere fcheeri het, dat zy dronken waren van Öp'um. om ;:'clj pptewekken (ot het uitvoeren var, zulk een (Iqut bj ftaan. Elk toch weet, dar deeze drogery, volgens de wyze op welke r!e Indiaanen dezelve bereiden, na eenen doodelykefi fiaap, cie razerny voóribrergt.

Sluiten