Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»3 6 Hijiorifche Proeven over Indiën.

dier vinden, verrykt met dekeurigfte Aanmerkingen, ten deele medegedeeld door den Hr. de Busfy, die verfcheiden Jaaren in de ftaaten van den Koning van Golconde zyn verblyf gehouden heeft.

In 't algemeen kan men niet ontkennen, dat de Oljphant de grootfte fchranderheid , verft'and, en ik zou wel durven zeggen, reden heeft van alie de dieren; men verhaalt trekken van hem, die den mensch tot voorbeeld zouden konnen dienen.

Al de waereld is te Pondichery getuyge geweest van de verbaazende erkentenis eenes Oliphants, Hifi zynen weldoender met zynen fnuit tegen eene gantfche patrouille verdeedigde. Het fchynt als of de Oliphant alles verftaat wat men hem zegt. Want als men hem wil beweegen om een moeijelyken en ongewoonen dienst te doen, moet men hem met zagte woorden aanfpreeken, hem vleijen, de redenen van noodzaaklykheid opnoemen , en vooral hem arak (a), of vrugten, daar, hy veel van houdt, belooven. Men heeft in zulk geval deeze dieren zien overlaaden met onmaatige lasten, en voor hunnen moed bezwyken, door het gantfchelyk uitputten hunner kragten. Maar het is gevaarlyk de beloften, die men hun gedaan heeft, niet te vervullen, of hen met woorden kwaalyk te handelen. Onder de Oliphanten, die men gewoon was om te drinken naa den vy-

ve?-

(a) Een vogt van fuikerriet gediftilleerd , zoo fterk als brandewyn.

Sluiten