Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£e Vertrooftinge in de

Wmt Bp aïbien tëobt Bem naar jfjn betbienfte be* be/ bp30ubeinbeï|eïïeleggenbjanben. ©cfeïceïrjfte 3onben/ en ooft be ppebet3onben/ magftn nu biet/ met een ftïepnb'etbufbig lijben / binnen een ftopn tijt aftoaffcöen / en 300 3tipbet toojben Cm baar toe 300 boojb Bem 3p ïpen ooftligtet/ aïé bp 't gaarne en toiïïig lijb om «5obé boiïïe / toant anbeté ié 't bem een bubbelt ftrupé

(Olen biecben/ ié 't ttoofteïp aïé top aanmetfieu toat be f eere Sefné Cft?ifrué/"en ai 3p ïiebe ï|epligen geïebcn ftebben. ÏEantalIe^cpïigenBebBen be fteïft beé Ipcnégebjonïien/ tn3pbehhen baar geen fenrjn of bitterfiept in gebonben.. Zn BeBBcn om CBufü toiï gefiojt bet bïoeb baret berlen enïigbamen/ bat ié/ 3P ftcbben iutoenbige en ooft upttotnbige ftrupfen gefiab/ maat 3p en botten met fmcften/ bjepgernenten/ onrccbt/ que'iïinge/ tormenten/ nog ooft ombupfentboobente ftttben/ ban be ïiefbe Chufti gettoftften toojben/ Rom. S. Cn notfitané toaten 3p ooft mtnfcBtn aïé top/ om'öangen jffnte met befeïbe aranftfiept tn ftetflpfthcpt aïé top/ en befcïbtgtatic <$obé/ baar 3p 300 fietft en beetipbooj gehjojben 3p/ bie pat oné nogopen/ bettpt om oné teBeïpen ©aarom BeBoren top oné met retbt te fcïjamen ban onfe gtoote ttaagftept en onïpfaanujept / bat top niet een tooojb om tëobé toilïe/ ftounen betbragen. Wn Boten en ïefcn bageïijfté/ Boe bat beeïe ïiebe ©rienben <$obé gemattififeett en geboob 3p om be name Cfiu'fti met betfcbepbe tormenten/ be eene Beeft Bem ïaten bjaben / B?anbentot pulbet/ tn beu anbet Beeft Bem laten Bangen en ftrupfen / of met ben 3toaatbe ïaten ontBaïfeu/ ooft jïeemgen/ ftt. op toonberïPe grontoeïpe manieren. Jtëplcfen ooft / Bot bat teert jongt ifêaagben banbettien/ btjftienofttointigjaren/ bieingtoote

Sluiten