Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne handelwijs met PolenP met de Venetiaanen, met Duiti'chland, alwaar de grijze , maar nog moedige leeuw hem gelukkiglijk heelt wéten paaien te zetten; met Hongarije, met de barrieren, met de kerken, met de lévenden, en met dc doo-

den. Hij begeert den koophandel, en is een

vijand van de vrijheid! Men zou in de jaarboeken der Roomfche keizers, en het wetboek der inquifïtie geen fchriklijker wet vinden , dan zijn edict tégen de vrijheid der drukpers, in de Néderlanden , aan dewelken hij de vaart op de Schelde wil géven. De Engelfchen hebben dit edict de grilligheid eens vergramden willekeurigen heerfchers genoemd. De keizer begeert den koophandel! en hij verbied onder de zwaarfte ïtraffen aan zijne onderdaanen , eenen grond te verlaten, dien hunne armoede en flavernij, welken aan Europa genoeg gebleken zijn door de wet zelve, die hen ftraft, een minder ongelukkig land te zoeken (ƒ), tot fchande (hekken. Op denzelfden tijd beveelt hij den lévenden kalk, om de overblijfzels te verdelgen van het

geen ons waard was! De ouden dagten niet

gelijk hij; zij, die, wétende, dat de mensch, volgens zijne natuur, een zwervend wezen is, poogden hem aan den vaderlandfchen grond te verbinden , voornaamlijk door den eerbied voor de asfche der voorvaders, welke zij op eene bijzondere wijze vereerden. — Met één woord, het is Europa,

CO -Zie Je Keizerlijke wee fcetreklijk de verhuizingen.

B

Sluiten