Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6 )

Wy vleijen ons, dat onze pogingen ter bevordering Van die kennis kunnen ftrekken, en verwagten daarom, dat zy ook niet onaangenaam zyn zullen. , Omtrent den Tytcl, met welken dit Vervolg aan 't voorgaande Stukgefchakeld wordt, verkiezen wy, om den aart der zaken, en denfmaak der Lezers ons te houden by dien van 't reeds uitgegeven Boekdeel; en zullen 't zelve uitgeven onder 't Opfchrift van : Tweede Deel van den Katechismus van ^ Stadhouderschap der Prinftn en Vorften van 't Hüis van Oranje en Naifouw in de Republiek der Vereenigde Nederlanden ; of U i t-

breidende verhandelingen Over Ver-

fcheide Onderwerpen in dien Katechismus voorkomende,- enz. — Onder zulk een Tytei zal ook dit geheel Vervolg afgewerkt worden. Met de behandeling der Stoffe in Gelprekken ook het genoegen der Lezers getroffen hebbende, zullen wy op dien voet voortgaan; en dewyl het tegenwoordige Plan volkomen is ingerigt om dit Werk te voorzien van een korte aanwyzing of byvoegirg der Schryvers of Stukken , welke betrekking tot onze Verhandeling hebben, zal zulks hier in gefchieden. Ook zullen wy fteeds dezelfde befcheidenheid, welke in den Katechismus in acht genomen is, in dit Vervolg, onder 't oog :houden. Handtastelyke Waarheden behoeven toch om invloed te verfcrygen, niet door fterke bewoordingen aangedrongen te worden, en in 't geheel niet door hatelyke partydigheden , welke ten allen tyde , by weldenkende, een Ge'fchrift tot ccn walg maken.

Wy vinden ons verph'gt, alzo de drukpers altyd traag in 't voortfpoeden bevonden wordt-, geénerlci bepaling te maken omtrent den tyd wanneer

dit

Sluiten