Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 DE YDELHEID VAN ALLE

dat zy, gelyk al het andere/ aan de onbeftendigheid onderworpen , en van zeer korten duur is! Laat de geleerde, de wysgeer, nog zo veele en zeldzaame kundigheden hier op aarde verzamelen; laat hem alle taaien, alle werken en gedenkteekens der oudheid, den gantfchen omvang der vroege en laate gefchiedenis, alle proeven, die men tot verklaaring van de verborgene werkingen der natuur genomen, alle gisfingen die men deswegen heeft uitgedacht; laat hem alle konften en weetenfchappen zo volkomen verftaan , als zy verftaan kunnen worden: wy zullen zyne verdienften erkennen, en de eere, die hem toekomt, niet weigeren: maar zal hy deeze kennis in het graf wel bc houden ? Zal hy ze in de andere waereld met zich neemen ? Zullen zy hem daar nog zo groot, nog zo gewigtig voorkomen, als hy ze hier tegenwoordig geloofd te zyn? Zekerlyk niet. Hy zal ze grootdecls voor eeuwig vergeeten. Hy zal, wanneer hy dezelven zich nog te binnen brengt, zich over zyne kinderachtige dwaaïing, zyne onbedachte oordeelen, zyne verwaande beflisfingen fchaamen. Hy zal zich de meeste zaaken geheel anders voorftellen , en alsdan eerst uit de duisternis tot het licht komen. In dit opzicht is het waar, hetgeen de

Pre-

Sluiten