Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTUS VOORDBEELD. 235

gedaan hebben? Kunnen wy na dit alles een oogenblik twyfelen, dat het Gods wil en oogmerk, en gevolgelyk onze verpiigthig is, het voorbeeld van onzen Verlosfer na te volgen, en geduurig gelyker aan hetzelve te worden?

De uitmuntende voortreflykheid van dit voorbeeld is eene andere bedenking, die ons tot navolging van hetzelve moet aandryven. Het is een volftrckt onberispelyk, een volmaakt voorbeeld, dat van alle gebreken en feilen vry is, dat in alle zyne deelen op het fchoonfle met elkander overëcnftemt, dat wy veilig en zonder eenig gevaar volgen, naar hetwelk wy ons in alle opzichten zonder eenig bedenken kunnen fchikken. Wy kunnen onmooglyk dwaalen, wanneer wy in de voetftappen van Christus treden ; en zo weinig wy 'er aan kunnen twyfelen dat God zyn gedrag goedgekeurd heeft, zo gewisfelyk kunnen wy 'er ook van verzekerd zyn, dat hy ook in het onze een genadig welgevallen zal hebben, wanneer wy ons het zyne ten voorbedde Hellen. Het is voorts het edelfte, het verhevenfte voorbeeld dat ooit aan de waereld is voorgefteld. Niets kan onze natuur meer verhoogen; niets kan ons meer waare grootheid van

ziel

Sluiten