is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

388 GEZINDHEDEN VAN GODS

wyd; een plaats, waar de Heer zyns naams gedachtenis ffichten, waar hy ons zynen genadigen wil laaten verkondigen, waar hy ons gemeenfchaplyk gebed en fmeekingen verhooren, en ons alle de fchatten zyner genade mededeelen wil ? Hoe heilig is deeze plaats! Hoe heilig de God, dien wy hier dienen; de leer, die wy u hier prediken; de geboden, die wy u hier van zynentwegen infcherpen; de tekens en zegels van zyn verbond, die wy u hier uitdeelen; de toezeggingen en geloften , die wy hier met u doen zullen. Ja, hier is Gods huis. 'Hier wil de Heer ons zyn heerlykheid openbaaren, en den gantfchen raad onzer zaligheid ontdekken. Hy wil met zynen Geest, en met zyne genade onder ons zyn, zo dikwyls wy in zynen naam te famen komen. Hy wil naby allen zyn , die hem aanroepen, allen die hem emftig aanroepen. Hy wil het fchreijen der rechtvaardigen hooren en hen helpen (*). Onder de fchaduw zyner vleugelen kunnen wy hier veilig vertrouwen; wy kunnen in zyn licht het licht zien, en van de ryke goederen van zyn huis verzadigd worden (f). Hier is de poort des hemels. Hier hebben wy een vryen toegang tot den troon

van

C*) Pfalm CXLV. i8, 19. (ft Pfalm XXXVI. 9,10.