is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

406 GEZINDHEDEN VAN GODS

ve zodanig gezind zyt, dat gy van gantfche? harten kunt zeggen: Heer, ik heb lief de moninge van uw Huis, en de plaats des Tabernakels uwer eere. En welke zyn dan die Godvruchtige gefteitenisfen, die wy jegens zulk eene aan den Godsdienst geheiligde plaats moeten aankweeken, en met welken wy dezelve moeten bezoeken ?

Wy moeten, voor alle dingen, het geluk, 't welk wy genieten, erkennen, en Gode de vuurigfte dankbaarheid daarvoor betoonen. Welk een geluk is niet de vryheid van Godsdienst, de vryheid van zyn geweeten te volgen, en zyn God, naar 't voorfchrift van hetzelve te dienen! Hoe zelden word dit geluk recht erkend, wanneer men het altyd genooten heeft? Doch gy behoeft bet flechts, myne Vrienden, aan diegeenen te vraagen, die het ontbecren moeten; gy behoeft u de omftandigheden flechts te binnen te brengen, in welken zich een groot gedeelte uwer voorouderen bevond:. dan zult gy de waarde van dit geluk duidelyk begrypen. Veelen van u zyn zelfs dikwyls in zulke gewesten geweest, waar het Bygeloof en de Vervolgzucht tempel en altaaren vernield,1 hef Heiligdom des Heeren verwoest ,