is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 8 GEZINDHEDEN VAN GODS

wy vorderen van ü geene blinde onderwerping; wy maatigen ons geen heerfchappy aan over uw geloof. Wy vermaanen u, integendeel, om hetgeen wy u voordragen aan het woord van God te toetfen, en u alleen aan hetzelve te houden. Welke voordeelen, myne Vrienden! Kunnen wy God ooit genoeg voor dezelven danken ? Kunnen wy ooit yverig en zorgvuldig genoeg zyn, om, door een waardig gebruik , by aanhoudendheid in bezit van dezelven te blyven ?

De diepfte eerbied is eene andere hoedanigheid die ons bezielen moet, zo dikwyls wy ons binnen deeze aan den Godsdienst geheiligligde plaats begeven. Niet alsof deeze plaats op zichzelve een byzonderc heiligheid eigen was, of dat wy met beevingen en verfchrikkingen tot dezelve moesten komen, gelyk eertyds de Israëliten den berg naderden, die van vuur brandde, cn wiens grondvesten onder hunne voeten beefden. Niet alsof de Heer verre van ons ware, of dat wy hier alleen met onze gebeden en fmeekingen voor hem verfchynen moesten, en anders op geene verhooring konden hoopen. Neen! Hy, de Oneindige, de Onafmeetelyke, woont niet in Tempé-

len