Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER HERVORMINGE, 461

heeft dit Woord grootdeels door ongeleerde perfoonen in een' onopgefmukten en eenvoudigen fchryfftyl laaten opftellen, opdat het ook met de vatbaarheden van ongeleerden overeenkomftig, cn tot hun eigen gebruik gefchikt zoude zyn. De middelen om tot de noodige kennis en het wezenlyke van den Godsdienst te geraaken, zyn ons allen gemeen. Gezond verftand, eene oprechte liefde tot de waarheid, een ootmoedig en leergierig hart, een gemoed, dat nog niet van vooroordeelen is ingenomen, en door geene ongeregelde en woeste hartstogten beheerscht word, eene ernftige bcvlytiging om de gekende waarheid op te volgen, en 'er zyne daaden naar te richten: deeze eigenfehappen , deeze gezindheden maaken ons veel vatbaarder en gefchikter, om de leer der zaligheid , die wy tot eene Gode behaaglyke inrichting van ons gedrag, en tot verkryging der eeuwige zaligheid te weeten noodig hebben , té leeren kennen, dan alle geleerdheid, wanneer zy van deeze eigenfehappen ontbloot is, of, gelyk het maar al te dikwyls gefchied, door de tegengeftelde gebreken vergezeld, en daardoor onbruikbaar of geheel fchadelyk word. Diegeenen onder de Christenen, welken men eerGg 3 tyds

Sluiten