Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<3 OVER DE BESCHAAVING VAN HET

het voorgedragene , dat mogelyk veelen uit traagheid vergeeten daaruit afteleiden. De grootfte zwaarigbeden worden eindelyk overwonnen, wanneer men dezelven, zo dikwyls zy voorkomen, beftryd, en geen voordeel verzuimt dat ons de overwinning gemaklyker kan maaken. Zo is het met de opvoeding in 't algemeen ; zo is het met de befchaaving van den geest der kinderen in het byzonder gelegen. Wanneer gy deeze bezigheid tot zekere uuren of tyden bepaalt, en ze dan weder uit het oog verliest, dan zult gy uw oogmerk wel niet geheel misfen, doch zekerlyk maar zder onvolkomen bereiken. De geest van het kind, van den jongeling is geduurig bezig: hy heeft derhalvcn ook geftadig een' opziener, een' geleider noodig. Wanneer gy hem, zo veel mogelyk, fteeds vergezeld, wanneer gy niet alleen de uuren van het eigenlyk onderwys, maar ook zyne vermaaklykheden en fpelen, als middelen en gelegenheden aanziet en gebruikt, om aan de befchaaving zyns verftands te arbeiden; wanneer gy u iedere toevallige omftandigheid, die u hierin kan verligten, ten nutte maakt, dan zullen zekerlyk uwe poogingen niet te vergeefseh zyn; de vruchten daarvan zullen dikwyls uwe verwachting overtreffen.

Zo

Sluiten