is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT DE VOORNAAMSTE DEUGDEN. 85

leerlingen ooit van deeze uitdrukkingen gebruik, toont hen dan dat die perfoonen, welken zy gemeene , geringe , flechte lieden noemen , veel meer verdienden hebben , en veel gewigtiger en nuttiger leden van het gemeenebest zyn, en gevolglyk veel meer achting en eer verdienen, dan zy, en dat het nog zeer onzeker is, of zy niet zelf, het zy door hun kwaad gedrag, of door onvoorziene ongelukken, niet tot deeze laage klasfe van menfchen zullen vernederd worden,en zich gedwongen zien om by diegeerien medelyden en byftand te zoeken, die zy thans zonder reden zo gering achten. Waakt ook ten deezen opzichte zorgvuldig over hun gedrag jegens het gezin. Laat niet toe dat zy hetzelve met verachting, met trotschheid, of op eene gebiedende wyze bejegenen, en zich als flrenge en eigenzinnige heeren aanftellen, terwyl zy eerst moeten lecren gchoorzaamen. Leert hen integendeel de waarde van den dienst, die het gezin aan hunne zwakheid en onervaarenheid bewyst,erkennen,en met waare dankbaarheid erkennen ; boezemt hen menfchenvriendelyke, weldaadige gevoelens jegens hetzelve in ; en wanneer zy onderneemen mogten, hetzelve in uwe tegenwoordigheid te beveelen, zo zorgt dat aan deeze bevelen niet F 3 vol-