Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de opvoeding der kinderen. IÓT

Hing uwer begeerlykheden ; of wanneer gy u in ftaat bevind om tot hen te zeggen: ik laat u wysheid, deugd en Godvrucht tot geieidfters van uw leven , en de genade des Allerhoogften, en de hoop op eene zalige onfterflykheid tot uwe byblyvende vertroosting ? ö Welke verwyten, welk een angst, welke knaagingen van het geweeten moet de verzuimde kindertucht aan ouderen, leermeesters en opzieneren , in de laatfte dagen en uuren van hun leven niet veroorzaaken , wanneer zy hunne kinderen of leerlingen, door hun eigen fchuld, den weg der dwaasheid en der ondeugd zien loopen; wanneer zy zich alle de fchadelyke gevolgen voorftellen, die hun laakbaar gedrag, zelfs ten aanzien van nog verre zynde, nog ongeboren nakomelingen, naar zich kan trekken , en waarfchynlyk naar zich trekken zal; wanneer zy aan de rekenfchap gedenken, die zy ook ten-deezen opzichte aan den alweetcnden Rechter der waereld zullen moeten geeven ; wanneer zy zich met hunne gedachten in de eeuwigheid verplaatfcn , en reden hebben om te vreezen , van aldaar door hunne kinderen en nakomelingen, als de oorzaak van hun verderf, aangeklaagd te worden ? Is 'er wel een droeviger toeftand dan deeze te beIII. Stuk. L den-

Sluiten