Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER MENSCHELYKE ZIELE. 235

delyke ziel heeft, die eeuwig zal leeven, en zorgt alleen voor zyne uiterlyke welvaart, en voor datgeene 't welk zyne zinnen vleit. De eerfte leeft voor de eeuwigheid, en befchouwt zyn yerblyf op aarde als eene voorbereiding tot dezelve : de andere bepaalt alle zyne gedachten , begeerten en oogmerken tot de korte oogenblikken van zyne aardfche pelgrimagie, en verliest het doel, waartoe dezelve hem geleid, uit het oog. Kunnen wy na deeze vergelyking tusfehen de denkwyze en het gedrag van den waaren Christen, en tusfehen de denkwyze en het gedrag van den ondeugenden zondaar, 'er nog aan twyfelen, dat de eerfte de voorfchriften der wysheid volgt, en de andere de grootfte dwaasheid aan den dag legt ? Doch van waar komt toch deeze verfcheidenheid in hunne gevoelens en handelingen? De Christen weet en ondervind de gantfche waarde, de hooge waarde , de gewigtige verordening , zyner ziele; hy denkt 'er dikwyls over; hy vergelykt onpartydig hetgeen hy is en doet met hetgeen hy behoort te zyn en te doen; en tracht zich overeenkomftig met zyne kennis te gedraagen. De zondaar, in tegendeel, verachteloost dit alles, denkt zelden of nooit daaraan, en oordeelt en handelt in de meeste en gewigtigfte gevallen

zo-

Sluiten