Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2SÖ VAN DE WAARDE EN VOORTREPLYKHEID

zodanig, alsof hy tot eene laagere klasfe van wezens behoorde. Zo veel is 'er aan gelegen, aandachtige Toehoorders , dat wy ons rechte denkbeelden van de waarde en de voortreflykheid onzer ziele maaken, en dat deeze denkbeelden een' krachtigen invloed op ons gedrag hebben. Mogt het my dan onder den Goddelyken byftand en zegen gelukken, u door myne tegenwoordige voorftelling de behoorlyke achting voor uzelven in te boezemen, en u tot zulk een gedrag op te wekken, als met dezelve overeenkomftig is! Welk eene waarde, welk eene waarde moeten de menfchelyke zielen niet hebben; voor welk eene volmaaktheid en gelukzaligheid moeten zy niet vatbaar zyn, daar Jefus, de Gezant van God , in wien alle de fchatten der wysheid en kennis zyn , ons in onzen tekst zo nadruklyk voor alles wat onze ziel fchade kan toebrengen waarfchouwt, en tegen deeze fchade het gewin van de geheele waereld, het bezit van den grootften rykdom en het luisterrykst aardsch geluk, voor niets verklaart, wanneer hy zegt: Wat. baat het een'' mensch dat hy de geheele waereld gewint, en fchade lyd aan zyne ziele ? Welaan, myne Vrienden ! laat ons de hooge waardy, de voortreflykheid en waarde der menfchelyke ziel nader be-

fchou-

Sluiten