Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZYN HOOFDZAAK KAN EN MOET MAAKEN. 21

zelfs troost, ryk en groot zoeken te worden. Wanneer de waereld my vermaaken aanbied, voor welken de Godsdienst my waarfchouwt, dewyl ze myn ziel verhagen, myn' fraaak bederven, myn' medemenfehen aanflootelyk en nadeelig zyn zouden; dan moet ik, wanneer ik den Godsdienst tot myn hoofdzaak maak, deeze ongeoorlofde vermaaken vlieden , en liever myn vleesch en bloed , myn bedorven natuur , geweld aandoen, dan dat ik my aan 't gevaar van God te mishaagen , bloot flellen zoude. Wanneer zich aan my eene gelegenheid vertoont, om my aan myne vyanden te wreeken, en hen kwaad met kwaad te vergelden, en de Godsdienst roept my toe: Wreek uzelven niet; heb uwen vyand lief, doe hemgoed, volg uwen Vader in den hemel, uwen grootmoedigen Verlosfer na; dan moet ik, wanneer ik van den Godsdienst myn hoofdzaak maak, deszelfs flem zonder weigering volgen , en iedere wraakzuchtige gedachte in haar geboorte verflikken. Wanneer myne omftandigheden, myne bezigheden, myne verbin. tenisfen met andere menfehen my aanlokken om eene veel te gedachten verflrooijende leevenswyze te leiden, en het grootfle deel van den tyd, die myn beroep my overig laat, wel B 3 niet

Sluiten