Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 HOE MEN VAN DEN GODSDIENST

dienst tot zich roepen. Deezen moeten hem deszelfs vertroostingen voorhouden. Zy moeten hem tot den dood bereiden, en tot in den ingang in Gods koningkryk bekwaam maaken. Welk eene vordering, myne Vrienden! Wy zullen menfchen, die zich tot hiertoe wegens de pligten van den Godsdienst niet bekommerd hebben, die deszelfs heiligde bevelen veracht en opzettelyk overtreden hebben, die zullen wy nu met deszelfs beloften vertroosten. Kunnen wy dit doen, zonder hen met valfche hoop te bedriegen, en ons geweeten te krenken ? Wy moeten in weinige dagen, in weinige uuren, geheelanderemenfchen van hen maaken, hen eene geheel andere gemoedsgeftalte doen verkrygen, hunne neigingenen hunnen fmaak op gantsch andere dingen overbrengen. Is dit waarfchynlyk ? Is het mogelyk ? Of heeft God in eenige plaats belooft, dat hy door den dienst van zyn woord en der Leeraaren van hetzelve zulke wonderen aan krankenen Itervenden wilde verrichten? Neen, wie in zyn leven den Godsdienst niet tot zyn hoofdzaak maakt, die heeft op zyn doodbed weinig troost en hulpe van denzelven te wachten. Wie in zyne gezonde dagen het trachten naar Gods ryk en zyne gerechtigheid niet als de gewigtigfte aaiv

ge-

Sluiten