is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE WAERELD IS. 95

vreugd en zaligheid zyn, die dan van eeuwigheid tot eeuwigheid , zo eeuwig als God , voortduuren zullen ?

Blyven dan ook,na dit alles,myne aandachtige Toehoorders, nog zwaarigheden over, die wy thans niet geheel oplosfen, dingen die wy niet recht met elkander vergelyken en over een brengen kunnen, zo moet ons dit geene verbystering veroorzaaken. Wy zien immers duidelyk, dat alle natuurlyk kwaad, werking en fchikking der Goddelyke wysheid en goedheid is; wy zien ook in veele opzichten wel in dat de toelaating van het zedelyke dit ■insgelyks is en zyn kamen indien nu dit kwaad nog eene duistere zyde voor ons behoud, is het dan niet billyk, dat wy de oorzaak deezer duisterheid meer in onze oogen, dan in de zaak zelve zoeken? Zouden wy, die alle de werken des Heeren, van welken wy genoegzaame kennis hebben, voor onberispelyk en onverbeterlyk houden moeten, het hem niet toevertrouwen, dat ook alle de overigen, die wy niet ten vollen doorzien kunnen, even zo gefchapen zyn zullen ?

Erkent dan, myne aandachtige Toehoorders,