Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 A A N W YZIN G DER VOORDEELEN

vormers te danken hebben, is eene aanmerkelyke vermindering van het bygeloof, dat te voorat in de gantfche Christelyke Kerke heerschte, en dat ook tiog tegenwoordig in een maar veel te groot deel van dezelve heerscht:

Ik zeg vermindering, en niet aflthaffing, niet uitroeijing van het bygeloof. Want ook wy, Proteftanten, zyn nog van alle bygeloof niet vry; ook onder ons fchryft men nog aan veele dingen krachten en werkingen toe, die zy niet hebben en niet hebben kunnen. Maar ook deeze vermindering en beperking van het bygeloof, welk een heerlyk voordeel is dit niet! Hoe hard drukte deszelfs juk onze vaderen niet! Verplaatst u in uwe gedachten, in de tyden der Hervorming; doorbladert de gefchicdenis der voorige eeuwen, ja der gantfche verloopene duizend jaaren; of, indien gy dit niet kunt doen, zo bezoek die Christen landen en gewesten, waar nog tegenwoordig het minfte licht en de minfte vryheid heerfchen , en vergelykt hunnen toeftand met dien van ons.

Denkt maar, by voorbeeld, aan de byna geheel verdrongen eerbewyzing van zo veele heiligen, door den Godsdienst in geest en in

waar.

Sluiten