is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTELYKEN GODSDIENST HERSTELD. 89

helderfte licht gefield, en met alles wat wy zyn en doen , en wat ons overkomt, zo naauw verbonden heeft. — Laat de mensch nog zulk eene groote uitfleekendheid boven de dieren des velds bezitten ; laat hem nog zulke groote vermogens by zich ontdekken, tot nog zulke verhevene dingen in ftaat wee* zen ; laat hem nog zo verre rondom zich werken, en nog zo veel goeds werken: van hoe weinig belang zoude dit alles niet in zyne eigen oogen zyn, wanneer hem deeze uitmuntendheid , deeze vermogens, deeze bekwaamheden , deeze edele werkzaamheid, flechts voor eenige weinige,hoogst onzekere, fnel voorbygaande jaaren verleend waren ; wanneer hy ze door den dood voor altoos verliezen moest ; wanneer hy , na denzelven , van alles , wat hy hier geleerd en gedaan eh verdraagen en opgeofferd, en waarin hy zich geoeffend had, geene vruchten meer to wachten had! Hoe weinig voedtel voor zyne edele gevoelens , welk eenen geringen aandrang tot groote daaden, tot zwaarwigtige, doch algemeen-nuttige onderneemingen, welke flaauwe aanmoedigingen tot eene onophoudelyke vordering tot hoogere volmaaktheid, zou de mensch in zynen tegenwoordigen tocF 5 ftand