is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER EERE. 221

hartstogt. Zy is een geesfel der menschlyke famenleevinge , en beloont haare flaaven altoos, vroeg of laat, met fchande en ellende.

Derde Regel: Geeft aan uwe eerzucht de leste , edelfte richting. Stelt de uitmuntendheid van den geest en het harte, boven alle uitmuntendheid van ftaat of rang; wysheid en deugd boven alle eertytels en waardigheden ; de ftille daaden der menschlievendheid en weldaadigheid boven alle gedruismaakende maar min nuttige bedryven.

Streeft niet zo zeer naar de hoogachting van den grooten hoop van 't menschdom, als wel naar de hoogachting van de wysten en besten onder hen. Laat de goedkeuring van éénen wyzen, van éénen deugdzaamen, van éénen oprechten Christen meerder by u weegen, dan de loftuiting van veele duizenden, wier gevoelen door enkele toevalligheden of driften bepaald wordt.

Gaat nog verder ; zuivert, verheft uwe eerzucht nog meerder. Zoekt geenszins eere by de menfehen , maar eere by God. De goedkeuring van den Alweetenden en Alom-

te-