is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER EERE. 223

het characrer van eene in de daad groote , 'edele ziele, van eenen recht christelyk denkenden Christen beftaanbaar weezen. De edele ziel, de groote man, en de waare Christen, zyn zo geheelenal onledig met de werkelyke uitvoering , met de geduurig betere en volmaaktere uitvoering van het geene fchoon en groot en christelyk is, — zien telkens zo veele nog grootere en gewigtiger zaaken , die hun nog te doen ftaan , voor zich, — zyn met waarheid en deugd zo zeer ingenoomen, zo fterk van liefde tot God en tot hunne broederen doordrongen , dat zy zichzelven daarby als vergeeten, in recht- en weldoen genoegzaame belooning "en aanfpooring vinden, en de eere by de menfehen niet meer als een doel of oogmerk , maar ten hoogften flechts als een middel en werktuig konnen waardeeren. Dit, myne geliefde Vrienden ! is waare grootheid , waare edelheid van geest, de grondflag en gefchiktheid tot eeuwigduurende eere.

Vyfde Regel: Bewandelt gy den weg van plicht en eere, tracht gy het beste, algemeennuttigfte gebruik van uwe gaven en vermogens te maaken, en vallen u echter geene uitwen.