Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 OVER DE WAARDE DER

bewaart ons voor duizenderleie fmarren en ■ kwaaien, en zoekt ons tot verhevener geneugten en zaligheden op te leiden. Ja, gy zyt de Vader, — zyt de goedgunftigfte, weldaadigfte Vader in alles, wat gy befchikt en doet, wat gy ons beveelt en verbiedt. Wy verheugen ons desvvegen voor u,,en wenfehen, dat deeze bedenking beflendiglyk in onze zielen leeven en heerfchen, alle onze vermaaken verheffen en veredelen, ons voor elk misbruik van dezelve behoeden , en de dryfveer van onzen gantfehen wandel moge weezen! Druk deeze troostryke, godvruchtige bedenking, toch diep in onze harten: leer ons u en uwe goedheid in alles ontdekken en gewaar worden; laat alles ons tot u opleiden , en ieder vermaak , 't welk gy ons fchenkt, ons tot uwe liefde , én tot eene recht blymocdige gehoorzaamheid uwer geboden aanfpooren. Zegen ook tot dat einde de overdenkingen , waarmede wy ons thans bezig zullen houden. Laat ons de waarheid duidelyk inzien en haare uitfpraaken zodanig volgen, dat wy ze nooit misbruiken tot eene oorzaak van zondigen. Wy bidden u daarom als dienaars van uwen Zoon Jefus Christus, en roepen u verders in zynen naame aan; Onze Vader, enz,

Wy

Sluiten