is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRIST. GODSDIENST IN HET BYZONDER. I73

handbreed ruimte, niet naar het oogenblik tyds, 't welk gy voor het tegenwoordige vermoogt over te zien; maar let op het geheel, let op de eeuwigheid; en twyffel 'er niet aan, dat zich alles, vroeg of laat, zodanig zal ontwikkelen , als met de voorfchriften der opperfte Wysheid en Goedheid overeenkomftig is. Hy, de Alwyze, de A'.goede, omvat alles, en weet licht uit de duisternis te fcheppen, en ieder onheil tot een' bron van vreugde te maaken.

Ontrust u, eindelyk, de groote onzekerheid en onbeftendigheid van alle aardfche zinnelyke dingen; dreigt die uwe rust te ftooren: ö leer dan flechts deeze dingen voor dat geene houden , wat zy weezenlyk zyn; en wanneer gy ziet, dat de waereld met haare volheid voorby gaat, vergeet dan nimmer, dat hy, die den wil van God doet, in eeuwigheid blyfc. Vergeet nimmer, dat uw geest onlterfiyk, en dat u eene onvergangklyke, onbevlekte en onverwelklyke erffenis in den hemel is toegelegd. Verhef u boven dit tooneel der ydelheid en vergangklykheid, en befchouw uzelven als een' burger van de toekomende ftad Gods, die vaste fundamenten heeft, en die uw waarachtig, behendig Vaderland is. Zo , myne dierbaare

Vrien-