Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENZAAMHEID. 2*

voordeelen belooft en verfchaft, niet dierbaar voor my weezen?

Ja, wees my gezegend, ftiile eenzaamheid, - gy die de wysheid , de zelfgenieting en de verhevener vreugde, de Godsdienftige vreugde geheiligd zyt, en laat my uwen verfterkenden, uwen vertroostenden invloed freeds overvloediger gewaar worden! Koester my aan uwen boezem, wanneer het gedruis der aardfche bezigheden en zinnelyke lusten my begoogchelt, en het gevoel van myne geestelyke behoeften in my ontwaakt! Stort uwe zachte verkwikkingen over my uit, wanneer my de vermoeidheid van den voetganger overvalt , die zich nog verre van zyn wit verwyderd ziet, of het ongeluk gehad heeft, van den rechten weg te verdwaalen! Befcherm gy my tegen de fpotterny des onbedachtzaamen, tegen de onverdiende verachting en het liefdelooze oordeel mynes nydigen broeders, tegen het droevige gezigt der dwaasheden, der euveldaaden en der ellenden, die het tooneel des werkzaamen en des gezelligen levens zo dikwyls ontfieren. Wees gy myn toeverlaat en wykplaats tegen de vyandelyke aanvallen des ongeloofs en ■ der twyfFelzucht; verfpreid licht om my heB 4 nen,

Sluiten