Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE WAARDY DER

zenlyke waarde ; gebruikt haar overeerikomflio1 mee haare verordening. Erkent, dat het grootfte gedeelte daarvan wel dienstig, en in veele opzigten noodzaakelyk en nuttig , maar toch op verre na zo belangryk niet is , als uwe vooroordetlen en eigenliefde u misfehien doen waanen. Erkent en befeft en belydt het gebrekkige , het onzekere van alle menfehelyke kundigheden en weetenfehappen. Stelt dikwyls het geene gy weet, tegen het geene gy niet weet en niet kunt weeten; het geene gy met zekerheid weet, tegen het geene , flechts op vermoeden of geiinge waarfchynlykheid uitkomt; het geene gy in de daad gebruiken kunt, tegen liet geene flechts een werktuig en oeffening , of wel misleiding en dwaaling is ; het geene gy moogt hoopen met u in de eeuwig, heid mede te zullen neemen, tegen het geene met u begraaven worden en in den nacht der vergetelheid verzinken zal: en laat dit alles u befchcidenheid en nederigheid leeren. Doet daarenboven aan het gezonde menfehen-verftand, aan de onverbasterde aandoeningen van 't mënscblyk hart , aan de wysheid , die op ondervinding fteunt, cn zich door een werkzaam, bezig leven aan den dag legt, volkómen recht. Acht en zoekt de geleerdheid flechts in

zo

Sluiten