is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 GODS LOF, VOOR HET HERSTELLEN VAN

allen beweenen de verwoesting van hunne voorige welvaart , de verwarring in hunne bedryven , het gemis aan middelen en gelegenheden tot het nuttige voortzetten van dezelve. En wy, myne Christelyke Vrienden! die God voor alle deeze gevaaren en onheilen bewaard, die hy inmiddels zo veel goeds heeft laaten genieten, zouden wy niet gaarne het onze toebrengen, om onzen minder gelukkige broederen hunne 'traanen af te wisfchen , hun verlies en gemis te vergoeden , hen weder op te beuren, hen voor dat geene, 't welk zy om het algemeen, 't welk zy ook om onzent wil geleeden hebben, zo ve.il mogelyk fchadeloos te ftejlen , en daardoor * hunne vreugde volkomener en duurzaamer te maaken ? Ja dit, dit is het voornaamfte offer der dankbaarheid en des lofs , 't welk God, de Vredeftichter , de Vreugdegeever, van ons afeischt. Ook zy zyn zyne Einde, ren ! ook hen bemint hy als zyn Kinderen! ook hen wil hy geholpen hebben ! en zulks door hunne broeders en zusters, en onder dezelven ook door ons. Ook wy moeten in de eere en het geluk deelcn, van werktuig gen van zyne wcldaadigheid en hulp te zyn. Juist daarom heeft hy ons vprfchoond , en

ons