Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE YDELE EERZUCHT. 235

'Er zyn gebreken en ondeugden, myne aandachtige ïoehoorers ! die zo openlyk fchynen, het geene zy in de daad zyn, en wier fchandelyke natuur en nadeelige gevolgen elken niet geheel onnadenkenden mensch zo duidelyk in het oogvallen, dat niemand het waagen durft, dezelve voor te fpreeken; dat men haar overal, waar men ze aantreft, en onder welk eene gedaante zy zich vertoonen, rechtftreeks voor gebreken en ondeugden verklaart, en haar als zodanige verfoeit, of althans voor verfoeijenswaardig erkent. Zodanig is het, by voorbeeld , gelegen met den diefftal, den moord , den meineed , de gierigheid, de leugen,de openbaare wraakzucht, de grove en laagere foorten van ongebondenheid en wellust. Reeds haar naam is fchande; haar enkel vermoeden onteerende; en haare verderfiyke invloed op de welvaart der geheele" famenleeving zo oogenfchynlyk en zo onloogchenbaar, dat zy altoos van het grootHe deel derzei ver beftreeden, en juist des wegen nimmer algemeen heerfchen konnen, nimmer haar hoofd openlyk en zonder fchroom

oplteeken durven.

'Er

Sluiten