is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE WEELDE. &5.

geheugenis der eerfte dan der laatfte! Hoe veel minder duur komt niet in alle opzigten, ten opzigte van tyd en vermogens, zo wel als van moeite en geldverfpilling, de eerfte dan de laatfte te ftaan! Hoe zeldzaam heeft by de eerfte de verveeling plaats, welke de laatfte meestal vergezelt! hoe zelden die bczwaarlyke voldoening, welke de laatfte doorgaans achtervolgt! Neen, al wie de weelde als eene ryke bron van genoegen en vreugde eerbiedigt; al wie uit dezelve meer wellust , en wel zuiveren wellust hoopt te fcheppen, dan hy anders zou kunnen genieten : bedriegt zichzelven cn anderen , mist zyn doelwit, en bereidt zich menigmaal bitterheid en vergif, in plaats van die aangenaame geneugten, naar welker genot hy haakt. En hoe dikwyls, hoe fpoedig worde niet de bekwaamheid tot de genieting zelve door de weelde uitgeput ! Hoe menigmaal, boe fpoedig wordt niet door dezelve de fmaak van 't gehemelte, zo wel als de fmaak van den geest vertederd en bedorven! Hoe menigmaal, hoe fpoedig worden zenuwen, die fteeds gefpannen ftaan, verflapt, en aangenaame aandoeningen, die geduarig opgewekt worden, in fmerten verandert! Met Y 3 welk