is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 OVÉR DE GEESTDRYVERY OMTRENT^

van bcvvys by zich en anderen bekleeden laat. Hoe veel goeds deeze zinnelyke vroomheid, of deeze vroome zinnelykheid by toeval ook gewerkt mogen hebben, en nog moge werken , de fchade, die zy veroorzaakt heeft, en nog veroorzaakt, is echter ongelyk veel gröoter. Hoe veele, niet altoos ongegronde ver wy tingen , heeft zy den godsdienftigheid en vroomheid zelve op den hals gehaald! hoe menigmaal haar aan verachting en fpotterhy blootgeiTeld ! Hoe onzeker en zwak moet de rust, de vergenoegdheid, de vrolykheid en verwachting zyn, die op zulke gronden gebouwd is! Hoe fpoedig kan zy* door loutere toevalligheden, door het leezen van een boek, door den omgang met anders denkenden, door het weêrvaaren van zekere lotgevallen , ontrust en vernietigd worden! En hoe Ïigtlyk ontaart niet zulk eene aandoend yke vroomheid in huichelaary en geveinsdheid , hoe Ïigtlyk zulk eene zinnelyke omgang met Jefus in beuzelachtige, kinderachtige godsdienftigheid, in zulk eene foort van eerbied voor deezen verhevenften leeraar en leidsman der menfchen, die tegen zyne waardigheid en heerlykheid openlyk ftrydt, en hem tot de klasfe der zwakke, ligt verleidely-

ke