Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORDEN NIET STRUIKELT. 233

deugd, van zedelyke volmaaktheid toe vereischt, om deeze ftruikelingen te vermyden; en iemand, die ze werkelyk vermydt, moet niet alleen in dit, maar ook in alle opzigten een voortrtflyk, een volkomen deugdzaam man zyn. Eene betuiging, myne aandachtige Toehoorers! die eene niet gemeene , eene veel bevattende, misfchien zelden genoegzaam doordachte , maar echter zeer waarachtige en vruchtbaare aanmerking behelst. Gelyk men geen gedeelte zyner plichten wel yolbrengen kan, indien men de overigen verwaarloost; zo kan men ook nooit het rechte, het beste gebruik van de fpraak maaken, zonder in alle opzigten de voorfchriften der goede orde , der waarheid, der deugd op te volgen, zonder zo goed, zo volmaakt te zyn, als menfehen in deezen tegenwoordigen toe» ftand kunnen zyn. Om deeze waarheden duidelyker en bevatlyker voor u te maaken, zal ik u de afbeelding van den man fchetfen , die in woorden niet ftruihelt, en u dan zei ven laaten beöordeelen, of hy niet een volmaakt man moet zyn. Al wie in woorden niet ftruikelt, di.ns fpraak is fteeds voor hem zeiven en anderen verftaanbaar; fteeds juist en naauwkeurig bepaald; fteeds waarachtig; en fteeds P 5 wel-

Sluiten