is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. 175

den, en.in een Klooster zoude gaan. — XVL Aan deeze gelofte deed hij kort daarna eeuw, geftand; hij werd een augustijner. munnik. Nu vond hij gelegenheid zo wel als verpligting, om den Bijbel te leezen; en na veele tegenftribbelingen, die hem in deeze bezigheden dwarsboomden, doorgeworfteld te hebben, bragt hij het eindelijk zo verre, dat hij hier door die uitgewijde kunde verkreeg, welke, door hem aan anderen medegedeeld, zich daarna in zo veele landen heinde en verre uitgezet heeft. Hij vertaalde den Bijbe! uit het oorfpronglijke in het Hoogduitsch; welke vertaaling hij, met bijftand van eenige geleerden en Godsvruchtigen, als bugenhagen, Jonas en in 'tbezondere melanchthon,welken hij in deeze groote en gewigtige onderneeming raadpleegde, Ichielijk en voorfpoedigteneindebragt.(*) Het Nieuwe Testament zette hij bijkans geheel over op het Kasteel van wartenburg, daar hij tien maanden verborgen was. (f) Door behulp der, in de voorige eeuw uitgevonden, Drukkunst gaf hij reeds ten jaare 1522 hetzelve in 'tlicht; waarna de vijf boeken van moses 1523, en de overige Bijbelfchriften 1524-153-

volg-

(*) Zie mosh K. G. VI. bl. 91.

(t) Zie mosh. 't a. b. bl. 87. Venema L t, VIT. p. 32. spitt. a. b. bl. 370 en jablonski 1. U ÏL P- 14-