is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. \y?

den, waaraan zijn natuurgeftel geneigd XVI. was, ongemeen veel drift en heftigheid eeuw. bij te zetten, meestal door bedaarden ernst zeer te regt bragt en regelde (*) — Zijn verhelderd verftand en zijne onverzaagde koenheid deeden hem een' digten drom van zwaarigheden doorkampen , en een' fteilen flapel van wederftribbelingen te boven komen. Een verheven inzicht in veele deelen der menschlijke geleerdheid , een leevendig gevoel der waarheid aan het hart, een zuivere zucht, om het goede van het kwaade te onderfcheiden , een blaakende ijver voor de reine leer des Evangelies, een onvermoeide lust, om het menschdom te ver-

lich-

(*) Men herïnnere zieh hier het bekende andwoord van den onbevreesden Hervormer, 'twelk hij, na zijne dagvaarding, om op den Rijksdag vai Worms te verfchijnen, aan zijne vrienden gaf, toen deezen hem de Reize derwaarts metvoorzichtigen aandrang afrieden, en hem tegen de boosaartige en trouwlooze ontwerpen van het Pausdom waarfchouwden: „Ik zal er heen gaan, fchoon er zo veele duivels zijn, als pannen op de daken dier „Stad!" Hoe zeer ook het vuur van haasten grimmigheid, dat in zijn hart gloeide, in dit andwoord eenige vonken deed opftuiven; zo zeer lag hetzelve , toen hij voor de Vergadering fbnd, geheel onder de asch berekend. Bezadigd en deftig waaren zijne woorden, waarmeê hij zijne zaak bepleitte; betaamlijk en achtbaar zijne redenen, welken hij tegen de leer en de gebruiken van de Roomfche Kerk te berde bragt. ferg, de Aant. van den Heere maclaine op mosh.. K. G. VI. bl 86 en

VENEMA, 1. 1. VII. p. 25-28.

M