is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 Beknopte Letterkundige Geftftiedenis

XVI. lichten en te verbeteren, en een hartlijk SC uw. deelneemen aan het welweezen van braave kristenen: dit alles moedigde hem met de kragtigfte drangfpooren aan, om in zijne onderneemingen voort te vaaren; waarin hij ook dermaate gelukte, dat hij al fpoedig een ontwerp fmeedde ter {lichting eener openbaare Kerk op grondflagen, van veel edeler aart dan, en lijnregt aangeleid tegen die der Roomfche Kerk. Dit ontwerp konde hij wel zo fchielijk niet uitvoeren, als hij wel wenschte: dan zijne poogingen werden niet te min met 'sHeeren besten zegen

<• begunftigd. Geene tien jaaren waaren er verloopen,nadat luther. zijne (Thefesj. Hellingen tegen tetzel aangeflaagen had, of zijne leergevoelens hadden reeds in alle deelen van het befchaafd europa den uitgewijdften bijval. (*) En nu ook

werd

(*") Zijne fchoone fcliriften, verzeld van zijne fraaije Bjjbelvertaaling,bevorderden met den on•gelooflijkften fpoed deezen voortgang der zo lang begeerde hervorming. Richard simon, fchoon met flerke vooröordeelen tegen luther en zijn hervormingswerk ingenomen , merkt in zijne Critique de la bibl: des Auteurs Eccl. par Ml. E. Dupin T. I. pag. 516 en, wel mijns inziens, niet zonder grond , aan, „ dat tot het voortplanten van „ zijne leergevoelens ongemeen veel toegebragt „ hebbe, zijne weêrgaèlooze welfpreekendheid, „ die er in zijne redenen en fchriften allenthalve „ gevonden werd, en de krachtigfle indrukfels op

de gemoeden der menfchen moest maaken , zelfs „ dan nog, wanneer ze door eene kundige hand „ uit het Hoogduitsch in andere taaien waaren

over