is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systemalifche Godgeleerdheid. 219

twist is gemoeid geweest; (*) bij deeze beiden voegde ziph ook ruard andala, toen nog Predikant te arum in friesland. De tegenftanders waaren ulrik huber, Hoogleeraar in de Rechten te franeker, een voorbeeld van Godzaligheid, zo wel als van geleerdheid, (\)

herm. witsius , melchior leijdekker , gijsbert cocq , gerhard de

vries enz. Het verfchil, over het genoemde onderwerp ontdaan, 't welk ze^ ker meer was, dan een enkele woorden ftrijd, waar voor mosheim het houdt, (§) maakte eene groote beweeging in ons vaderland. Het alarm van deezen twist klonk eindelijk zo hoog en wijd, dat FRieslands ftaaten met hun vermoogend gezag tusfehen beiden moesten fchieten, en de partijen tot een wederzijdsch ftilzwijgen bragten, In de andere gewesten van onze Republiek bleef echter de ftrijd aan den gang. Doch daar toe heeft vooral medegewerkt eene, niet lang daarna

door

(*) Vide vriem. 1. 1. p. 454 et 661. Ia de

Neêrduitfche uitgave van mosheims Kerkl, Gefch. IX. bl. 242 worden te onrecht onder roclls medeftanders als twee perzoonen opgegeeven gijsber. tus wesselus en duker«ts, Deeze drie naamen behoorden aan éénen man.

(f) Over deezes Mans Godsvrucht zie men vriem. 1.1. p. 459. en M. leijdekker in de Foorre4' voor loodensteijns Weegfchaal * * 4 en in de Voorr. voor binjvings Heiligd. des Zond.

(§; K. G. IX. bl. 243,

XVII.

eeuw.