Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiSfj Beknopte Letterkundige Gefchiedenis

XVII.

EEUW.

Balthasar bekker was gebooren te metzlawikr in friesland , daar zijn vader henrirus bekker als Predikant flond(*), den 20 van Lentemaand 1634.. Ten jaare 16^5 werd hij Kandidaat te franeker, en tot Rector der Latijnfche School aldaar aangefteld; 1657 werd hij Predikant te gosterlittens , 1666 te franeker ct)» l6y4 te loenen, 1676 te weesp , en 1679 te Amsterdam (§> Geleerdheid, oordeelkunde, vrijheid van denken, goede fmaak, godsvrucht en zedigheid liepen in hem zamen, en verwierven hem de achting van veelen zijner tijdgencoten. Doch 't gene dikmaals zelfdenkenden mannen bij het uitgeeven van wel bewerkte Schriften gebeurd is , gebeurde ook hem. Hij had eene meenigte van benijders, die hem het leeven onaangenaam maakten (*). Hij ftierf zeer godsvruchtig den 11 van Wiedemaand i6os? te

AMCO Naderhand is hij Predikant geweest te

warfhu1zen in de ommelanden.

Cf) Te franeker Predikant zijnde, gaf hij als Medehelper van nikol. arnoldi , toen alleen Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, bezondere lesfen in de Theologie aan de ftudeerende Jongelingfehap, die ook naderhand een fchoon getuigenis nopens

zijne regtzinnigheid hebben afgeleid. onder

deezen was de beroemde j. marce. Zie

vriem; 1. 1. p. 546, en bekker Friefche Godgeleerdheid bl. 6-q.

(§) Zit Naaml. der Pred. van de KI. van fran. bi. 2,3 en :S4.

(*) Een fterkJpreekend (laai daarvan, zie men in zijne aangeh. Fr. Godg. bl. 35.

Sluiten