is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der sijstematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Syftematifche Godgeleerdheid. 105

bel was eene doode letter, een A, B, C. voor eerstbeginnenden. Zij bedienden zich in hunne leerredenen van uitdrukkingen, die volkomen Mijstiek waaren, bij voorbeeld, in den afgrond der Godheid neder te [tijgen; — in God wech te zinken , in God te rusten , zich in God te verliezen, enz. Zij fpraken laag van alle menschlijke weetenfchappen, en beweerden, dat de eenige weetenfchap, die men noodig had , de wijsheid van boven was , die de Heer door zijnen Geest aan 't hart der menfehen openbaarde. Zeker Engelsch Leeraar liet altijd in zijne gebeden invloeijen, dat God toch éénmaal alle menschlijke reden geliefde nitteroeijen, en geloof en genade op derzelve puinhoopen onwrikbaar wilde vestigen (_*). — Het platte gemeen, dat altijd meer of min tot het fteile en paradoxe overhangt, en geern in zijne domheid gedijfd wil worden, dronk zulk een' vloed van dweeperijen met volle teugen greetig in, en verhemelde de leeraars, die zulk eene leer in zulk eene taal voordroegen : de zodaanigen waaren bekeerd, wedergebooren, bedienaars des Geestes, die licht hadden: — hen moest men hooren en gelooven. Zij hadden 't gene zij fpraken bij eigen bevinding. Waaren deeze leeraars al het minst geteld bij kun-

di-

(*) Zie 't Verhaal der •wederkeering vtn een* Deïst tot Jen Kristclijkcn Godsdienst, door HAR»

WOOD. bl. II.

C 4

xvn.

EEUW.