Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(SS)

ingerigt geweest, cm aan'te toonen dat het ■latyn van dien hoogleeraar, van het hedendaagscb on -latyn. verfchilde, om ofte bewyzui ó?t hetzelve niets had van het egte en wezenlyke latyn , het welk de oude en befcf \ov...inen gcfchreeven , en ons ten vob.-bcckli nagëlaate'n hebben ? -— De verfchoo;lii g w ifËe gf hier voor het Nuyfiaansch latyn' hebt'bygebragt', is niets anders dan een der gewoonfte 'uitvaigten van de voorftandërs 3Bf domheid, welke langs dien weg deuren en vengfters zoeken open te zetten tot het invoeren en wetteen van allerlye kwakzalvers uitdrukkingen , en mengelmoes van. taal, in het zuiver vak van- de befchaafde letterkunde en taalkennis der ouden. >— Het verwondert ons ondertusfehen, dat gy, daar het dog uwe gewoonte geenzins is om eenigen acht op de cetas fcriptorum te 11 aan, het latyn van den -Heet van klinkenberg hier ter plaatze niet hebt trapten te verdeedigen * door aan te fnerken, dat het woord Profesfor, in dien zin waar in het woord profesforalis door hem 'gebezigd is geworden ^by suetonius enQUINCtï li anus gevonden wordt; ja zelf dat tacitus profesforia lingua gelchreeven heeft.' Dog uwe kennis aan de gefchriften der oudé

ro-

Sluiten