Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19)

ih lierHolhndfch Cordon of ter verdediging der Stad Utrecht gebrudtt wierden, konde ongeveer Hechts ,5500 mannen bcloopen, het welk Dog door de dagelijkfcke dcfertic verminderde, en alle moögelijke voorzorgen om die te beletten noodzaakeljk maakte, terwijl de in aller ijl door ons in Werving gefielde nieuwe Corpfens niet tegengaande . den meest mogcliiken vlijt der Chefs, meest alle fechtès in de geboorte, half gewapend en óiigedresfaörd -waren, uitgezondert alleen het Corps van .den lieer Colonel Van Sternbach, dat juist op den tijd der Revolutie genoegzaam voltallig was.-

§ 7. Bit gebrek wierd wel ècnigcrmaatë verholpen door de bereklwiilgheid der gewaa* pende Burgerijc-n om hun Vaderland in dert nood bij te fpringen , maar , het gedutrrig ver* wisfelen dief manfehappen maakte den bij-' Hand altijd onzeker, en de op den duur al te ondraagelijke last voor vcclc huisgezinnen om hunne hoofden te moeten misfen, flremde den toevloed dier manfehappen dermaatc, dat men zich van het aantal der gelijktijdig dienstdoende gewaapende Burgers, hoe onbegrijpelijk veel en aanhoudend fommige deeden, over het al* gemeen al; te groote denkbeelden gevormd heeft; €Ji fchoon men het getal der te gelijk dienst B 3 doen*»

Sluiten