Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 21 )

waandheid, doch nimmer van gierigheid of bygeloovigheid, zal kunnen befchuldigen.

Zie daar eene getrouwe afbeelding van de Portugeefche en Spaanfche Jooden. Men zoude zich van dezelve een nog veel voordeeliger, en te gclyk een naauwkeuriger en regtmaatiger denkbeeld kunnen vormen, indien men in bedenking nam, dat zy, om een onopfpraaklyk leeven tc leiden, veel grooter zwaarigheden hebben tc overwinnen dan eenige andere Volken. Zy zyn van een oneindig aantal van middelen verftecken, van welke lieden van een anderen Godsdienst zich kunnen bedienen, om een beftaan tc vinden: hunne behoeften zyn veel menigvuldigcr en drukkender; en gevolglyk ontmoeten zy meer ftrikken voor hunne deugden, en meer lokaas voor hunne ondeugden. Indien de noodzaakelykheid geene wetten kent; indiende wetten, naar gelang de noodzaakelykheid grooter is, minder worden waargenomen , althans wanneer goede zeden geene verandering maaken : zo zal iedereen moeten toeftemmen, dat de Portugeefche Jooden, welke zich in Holland hebben neergezet, betere zeden hebben dan andere Volken. Dit bewyzen zy dooreen loflyk gedrag, hetwelk, geduurende het verloop van meer dan twee Eeuwen, niet het minst ontaart is.

Laaten wy hier nog een woord byvoegen aanB 3 gaan-

Sluiten